Forsikringsordninger for statsansatte

Statens Pensjonskasse forvalter forsikringsordningene for statsansatte (se www.spk.no/forsikring). Som medlemmer i Statens Pensjonskasse er vi underlagt følgende ordninger:

Gruppelivsforsikring

De etterlatte etter deg vil få ett engangsbeløp etter grunnbeløpet i folketrygden.

Følgende satser gjelder:

  • Ektefellen, partneren eller samboeren din får 10 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).
  • Hvert barn under 25 år får 4 G.
  • Dersom du ikke har ektefelle, partner eller samboer, får hvert barn under 25 år 5 G.
  • Dersom du ikke har ektefelle, partner, samboer eller barn, men det er andre som for en vesentlig del er forsørget av deg, får de til sammen 4 G.
  • Dersom det ikke finnes etterlatte som har krav på utbetaling, får dødsboet 3 G.

Det er verd å merke seg at med samboer menes i denne sammenhengen at man har hatt samme bosted de to siste åra eller at man har felles barn og bosted. For personer som tjenestegjør i internasjonale operasjoner, er kravet ni måneder.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring gjelder alle arbeidstakere.Det betyr at du har en lovfestet rett til erstatning dersom du blir utsatt for en yrkesskade eller pådrar deg en yrkessykdom.

Vi statsansatte har noen ekstra rettigheter. Det betyr:

  • at du kan få en høyere erstatning ved noen tilfeller av yrkesskade
  • at du er dekket når du er på reise i forbindelse med jobben din (se Statens reiseregulativ).

Uføreforsikring

Uførepensjon fra Statens Pensjonskasse kan gis til den som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade og som følge av dette må arbeide mindre enn tidligere.

Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor arbeidsufør du til enhver tid er. Dersom helsetilstanden din blir bedre, vil pensjonsutbetalingen endres i samsvar med den nye uføregraden. Hvis du har beholdt en del av arbeidsevnen slik at du kan fortsette i delvis stilling eller skaffe deg inntekter ved annet arbeid, vil uføregraden bli fastsatt i forhold til den reduksjon av inntekten som sykdommen har medført.

Dersom du har delvis alderspensjon eller AFP, kan du søke uførepensjon for den delen av stillingen som du fortsatt jobber i hvis du blir syk.

I folketrygden kreves det at uføregraden må være minst 50 prosent. Slike krav gjelder ikke i Statens Pensjonskasse, og det kan innvilges uførepensjon også ved lavere uføregrad enn 50 prosent.

Du kan ha rett til uførepensjon dersom du på grunn av sykdom eller skade får redusert din arbeidsinntekt ved å gå over til en lavere lønnet stilling. Uførepensjonen vil da langt på vei kompensere for inntektsbortfallet. På denne måten har du mulighet til å fortsette i full jobb, men ha et arbeids- og ansvarsområde som er bedre tilpasset din helsemessige situasjon. Lege og arbeidsgiver må bekrefte at du har lavere lønnet stilling på grunn av uførhet.

Ved uførepensjon får du medregnet den opptjeningstid du kunne ha oppnådd om du hadde vært frisk og kunne fortsatt i stillingen fram til aldersgrensen . Dersom du kunne ha oppnådd 30 år ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen, får du medregnet full pensjonsgivende opptjeningstid.

Private forsikringer

Som medlem av Norsk Losforbund er du også medlem av YS. YS har rabattordninger for private forsikringer hos Gjensidige. Se YS’ medlemsbrosjyre for å få en oversikt over rabattordninger og annet for dine private forsikringer.

Ingen Loss of License-forsikring

Norsk Losforbund har også undersøkt muligheten for å tegne loss-of-license-forsikring. Saken ble behandlet og forkastet på landsmøtet i Svolvær i 2011 da det viste seg å bli veldig dyrt og ville ha medført en betydelig økning av kontingenten.

Flere nyheter
NorskLos_logo_Artboard 300px
Innlogging

Hvis du har problemer med å få logget inn så prøv å gå direkte til For medlemmer -> Medlemssider. Der fungerer innloggingen.

Denne websiden bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.